Future Center

未來中心─以 21 世紀科技,營造 16 世紀生活環境,並致力於“人”的品質提升─

塑膠開始生產不過60個年頭,至今已經有83億公噸被製造出來,而且大部分都是最後會變成垃圾的一次性產品。

英國皇家統計學會在去年12月宣布了2018年的代表統計數字:9%。這個數字代表了人類至今製造出來的塑膠有被妥善回收的比例,而這也正是本...

塑膠開始大量生產不過60個年頭,然而因為速度增加得非常快,至今已經有83億公噸被製造出來,而且大部分都是最後會變成垃圾的一次性產品。

https://www.natgeomedia.com/news/ngnews/87011

http://www.youtube.com/watch?v=FdI-mv_6pMg

膠要花400年以上的時間才會被分解,所以製造出來的塑膠至今大多仍以某種型態存在,被焚化的只占12%。預測海洋裡的塑膠廢棄物總重量將在本世紀中期超越魚類的總重量,這份預測不但變成最常被引用的統計數值,也成為處理這個問題的一大號召。

http://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=FwRNDv-JhKA

這座無人居住的南太平洋島嶼上有3800萬塊塑膠垃圾。科學家認為亨德森島(Henderson Island)上的塑膠垃圾 https://s.yam.com/2sEHa 比全球其他地方都要多,但這些垃圾並非由人工傾倒…… 

  
 
延伸閱讀:(因應 Google 關閉 G+ ,無法直接點選圖片進入,請點選 URL 進入)
 
環保:
  美? https://s.yam.com/2sEHa
  明天? https://s.yam.com/fnLRG
  循環經濟? https://goo.gl/3SRjlY
  抹香鯨 https://s.yam.com/aW67P
  記得! https://s.yam.com/w8wmR
  底層? https://s.yam.com/aMQF5
  善的循環 https://s.yam.com/Fyn9A
  藍色經濟 https://s.yam.com/mxiyD
  《統治》 https://s.yam.com/KRCt3
  珍貴動物 https://s.yam.com/q7M5d
  計畫性淘汰 https://s.yam.com/yTkkf
  五代 + 後悔 https://s.yam.com/EMtdx
  毀滅性產業 https://s.yam.com/AZaRB
  環保→舊手機? https://goo.gl/XHGIAz
團隊建構:
  天賦 https://s.yam.com/33bY2
  窮孩子 https://s.yam.com/NKVxW
  內部問題 https://s.yam.com/jyCg2
  主管培訓? https://s.yam.com/Xh8h4
  精神世界? https://s.yam.com/PQ7A2
  權力與服從? https://s.yam.com/8XXeC
創意中心:
  優勢? https://s.yam.com/zCDMr
  AI推論 https://s.yam.com/q2W39
  小藍人 https://s.yam.com/L9hs6
  Zenbo J? https://s.yam.com/gjWAu
  賣磚塊? https://s.yam.com/hXef2
  植物發電 https://s.yam.com/3bfYq
  智能助理 https://s.yam.com/6JGJT
  不用開車? https://s.yam.com/b4h8c
  好膽來ㄚ? https://s.yam.com/RNnzR
  22坪/12萬! https://s.yam.com/M2BxJ
  新運輸系統? https://s.yam.com/x5FZf
  天貓<>小愛 https://s.yam.com/wRkGA
  哆啦A夢的縮小燈 https://s.yam.com/Vp8D5
樂活中心:
  粉絲專頁 https://s.yam.com/6BmfF
  百戰百勝! https://s.yam.com/fGqKE
  《2019》走春 https://s.yam.com/iCS3S
超高齡社會:
  真英雄 https://s.yam.com/vFVbh
  溝通? https://s.yam.com/dBZDU
  負擔? https://s.yam.com/BbR6H
  蝸居基地 https://s.yam.com/368bg
  錢是數字 https://s.yam.com/HzySg
  缺工有解? https://s.yam.com/dfpQ4
  歐巴桑DJ? https://s.yam.com/zaU7b
  日本怎麼啦? https://s.yam.com/uVm9P
歡迎大家共同推廣、分享好文!
  
FC相關: https://s.yam.com/ZGnjh or
  Line https://s.yam.com/pZgLy
http://fc8882.ning.com/profiles/blogs/future-center-fc
  

檢視次數: 260

意見

您必須是成員才能發表評論!

加入 Future Center

我們的家園在哭泣!

我們的家園在哭泣!
  
 
延伸閱讀:(因應 Google 關閉 G+ ,無法直接點選圖片進入,請點選 URL 進入)
 
環保:
 美? https://s.yam.com/2sEHa
 明天? https://s.yam.com/fnLRG
 循環經濟? https://goo.gl/3SRjlY
 抹香鯨 https://s.yam.com/aW67P
 記得! https://s.yam.com/w8wmR
 底層? https://s.yam.com/aMQF5
 善的循環 https://s.yam.com/Fyn9A
 藍色經濟 https://s.yam.com/mxiyD
 《統治》 https://s.yam.com/KRCt3
 珍貴動物 https://s.yam.com/q7M5d
 計畫性淘汰 https://s.yam.com/yTkkf
 五代 + 後悔 https://s.yam.com/EMtdx
 毀滅性產業 https://s.yam.com/AZaRB
 環保→舊手機? https://goo.gl/XHGIAz
團隊建構:
 天賦 https://s.yam.com/33bY2
 窮孩子 https://s.yam.com/NKVxW
 內部問題 https://s.yam.com/jyCg2
 主管培訓? https://s.yam.com/Xh8h4
 精神世界? https://s.yam.com/PQ7A2
 權力與服從? https://s.yam.com/8XXeC
創意中心:
 優勢? https://s.yam.com/zCDMr
 AI推論 https://s.yam.com/q2W39
 小藍人 https://s.yam.com/L9hs6
 Zenbo J? https://s.yam.com/gjWAu
 賣磚塊? https://s.yam.com/hXef2
 植物發電 https://s.yam.com/3bfYq
 智能助理 https://s.yam.com/6JGJT
 不用開車? https://s.yam.com/b4h8c
 好膽來ㄚ? https://s.yam.com/RNnzR
 22坪/12萬! https://s.yam.com/M2BxJ
 新運輸系統? https://s.yam.com/x5FZf
 天貓<>小愛 https://s.yam.com/wRkGA
 哆啦A夢的縮小燈 https://s.yam.com/Vp8D5
樂活中心:
 粉絲專頁 https://s.yam.com/6BmfF
 百戰百勝! https://s.yam.com/fGqKE
 《2019》走春 https://s.yam.com/iCS3S
超高齡社會:
 真英雄 https://s.yam.com/vFVbh
 溝通? https://s.yam.com/dBZDU
 負擔? https://s.yam.com/BbR6H
 蝸居基地 https://s.yam.com/368bg
 錢是數字 https://s.yam.com/HzySg
 缺工有解? https://s.yam.com/dfpQ4
 歐巴桑DJ? https://s.yam.com/zaU7b
 日本怎麼啦? https://s.yam.com/uVm9P
歡迎大家共同推廣、分享好文!
  
FC相關: https://s.yam.com/ZGnjh or
  Line https://s.yam.com/pZgLy
http://fc8882.ning.com/profiles/blogs/future-center-fc
  

成員

生日

明天生日的會員

© 2024   Created by Future Center.   管理小組

報告問題  |  服務條款