Future Center

未來中心─以 21 世紀科技,營造 16 世紀生活環境,並致力於“人”的品質提升─

【複習!複習!值得一再複習!!】德國人:再富,也要窮孩子!終於知道德國為何這麼强大了!(原來台灣輸在這裡...

【複習!複習!值得一再複習!!】德國人:再富,也要窮孩子 https://s.yam.com/NKVxW !終於知道德國為何這麼强大了!(原來台灣輸在這裡... 

https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=120725

只有懂得尊重別人,才會擁有尊嚴

德國人深信:

社會是一個整體,人與人之間要互相尊重,

只有懂得尊重別人的人,才配擁有尊嚴,

整個社會氛圍才會和諧,

人們生活才會愉快和安定。

 
延伸閱讀:(因應 Google 關閉 G+ ,無法直接點選圖片進入,請點選 URL 進入)
 
環保:
  記得! https://s.yam.com/w8wmR
  循環經濟? https://goo.gl/3SRjlY
  《統治》 https://s.yam.com/KRCt3
  珍貴動物 https://s.yam.com/q7M5d
  垃圾還你 https://s.yam.com/aqPgH
  毀滅性產業 https://s.yam.com/AZaRB
  環保→舊手機? https://goo.gl/XHGIAz
團隊建構:
  天賦 https://s.yam.com/33bY2
  精神世界? https://s.yam.com/PQ7A2
  權力與服從? https://s.yam.com/8XXeC
創意中心:
  小藍人 https://s.yam.com/L9hs6
  Zenbo J? https://s.yam.com/gjWAu
  天貓<>小愛 https://s.yam.com/wRkGA
  好膽來ㄚ? https://s.yam.com/RNnzR
  22坪/12萬! https://s.yam.com/M2BxJ
超高齡社會:
  溝通? https://s.yam.com/dBZDU
  負擔? https://s.yam.com/BbR6H
  蝸居基地 https://s.yam.com/368bg

  
歡迎大家共同推廣、分享好文!
  
FC相關: https://s.yam.com/ZGnjh or
http://fc8882.ning.com/profiles/blogs/future-center-fc
  

檢視次數: 222

意見

您必須是成員才能發表評論!

加入 Future Center

我們的家園在哭泣!

我們的家園在哭泣!
  
 
延伸閱讀:(因應 Google 關閉 G+ ,無法直接點選圖片進入,請點選 URL 進入)
 
環保:
 美? https://s.yam.com/2sEHa
 明天? https://s.yam.com/fnLRG
 循環經濟? https://goo.gl/3SRjlY
 抹香鯨 https://s.yam.com/aW67P
 記得! https://s.yam.com/w8wmR
 底層? https://s.yam.com/aMQF5
 善的循環 https://s.yam.com/Fyn9A
 藍色經濟 https://s.yam.com/mxiyD
 《統治》 https://s.yam.com/KRCt3
 珍貴動物 https://s.yam.com/q7M5d
 計畫性淘汰 https://s.yam.com/yTkkf
 五代 + 後悔 https://s.yam.com/EMtdx
 毀滅性產業 https://s.yam.com/AZaRB
 環保→舊手機? https://goo.gl/XHGIAz
團隊建構:
 天賦 https://s.yam.com/33bY2
 窮孩子 https://s.yam.com/NKVxW
 內部問題 https://s.yam.com/jyCg2
 主管培訓? https://s.yam.com/Xh8h4
 精神世界? https://s.yam.com/PQ7A2
 權力與服從? https://s.yam.com/8XXeC
創意中心:
 優勢? https://s.yam.com/zCDMr
 AI推論 https://s.yam.com/q2W39
 小藍人 https://s.yam.com/L9hs6
 Zenbo J? https://s.yam.com/gjWAu
 賣磚塊? https://s.yam.com/hXef2
 植物發電 https://s.yam.com/3bfYq
 智能助理 https://s.yam.com/6JGJT
 不用開車? https://s.yam.com/b4h8c
 好膽來ㄚ? https://s.yam.com/RNnzR
 22坪/12萬! https://s.yam.com/M2BxJ
 新運輸系統? https://s.yam.com/x5FZf
 天貓<>小愛 https://s.yam.com/wRkGA
 哆啦A夢的縮小燈 https://s.yam.com/Vp8D5
樂活中心:
 粉絲專頁 https://s.yam.com/6BmfF
 百戰百勝! https://s.yam.com/fGqKE
 《2019》走春 https://s.yam.com/iCS3S
超高齡社會:
 真英雄 https://s.yam.com/vFVbh
 溝通? https://s.yam.com/dBZDU
 負擔? https://s.yam.com/BbR6H
 蝸居基地 https://s.yam.com/368bg
 錢是數字 https://s.yam.com/HzySg
 缺工有解? https://s.yam.com/dfpQ4
 歐巴桑DJ? https://s.yam.com/zaU7b
 日本怎麼啦? https://s.yam.com/uVm9P
歡迎大家共同推廣、分享好文!
  
FC相關: https://s.yam.com/ZGnjh or
  Line https://s.yam.com/pZgLy
http://fc8882.ning.com/profiles/blogs/future-center-fc
  

成員

生日

明天生日的會員

© 2024   Created by Future Center.   管理小組

報告問題  |  服務條款